CasesHome Cases

Senior Software Engineer - Ben Telecom

Kwaliteitsbewaking van webshop functionaliteiten door het reviewen van code en het verbinden van de juiste partijen in de organisatie

Achtergrond

Ben Telecom is onderdeel van T-Mobile en heeft meer dan 150.000 klanten. Voor deze klanten én de toekomstige klanten wil Ben Telecom de beste ervaring bieden in hun webshop, op product informatiepagina's, bij de ‘check-out’ en een persoonlijke omgeving van de klant op de website. Om deze kwaliteit te garanderen, is er hiervoor een website team ingericht.

Verantwoordelijkheden

In het website team heb ik de rol van senior software engineer. Ik schrijf code en review de geschreven code van directe collega’s. Daarnaast zorg ik ervoor dat de taken, behoeftes en eisen aan de website corresponderen met die van de business partners en andere development teams. Door de grootte van de organisatie en complexiteit van het werken met een groot aantal systemen is dit project boeiend.

De software waarmee ik werk zijn Drupal, PHP, Symfony, CSS, Javascript, PhpUnit en Docker.

Senior Front-End Developer - Blue Sky Group

Een optimale beleving en werking van de website, op desktop en mobiel

Achtergrond

Blue Sky Group is een pensioenfondsbeheerder voor onder andere KLM en SNS Reaal. De website bestaat uit verschillende ‘onderdelen’: contentpagina’s en interactieve pagina’s voor de pensioendeelnemers, maar ook een gedeelte voor de Blue Sky Group zelf. Om deze website - op iedere pagina en device - goed te laten werken, is er een website team. Ik ben onderdeel van dit team als senior front-end developer.

Verantwoordelijkheden

Het complete team bestaat uit designers, back-end developers en collega’s van Blue Sky Group met inhoudelijke expertise. Samen hebben we een testsysteem gebouwd met het programma Cypress.io. Dit testsysteem zorgt ervoor dat er iedere nacht functionele testen worden uitgevoerd. Dat betekent dat het werk voor de mensen die deze tests uitvoeren, flink wordt verlicht. Daarnaast zorg ik ervoor dat de website er visueel sterk uitziet.

Voor dit project werk ik de technologieën van Drupal, PHP, Symfony, CSS, Javascript, GitLab en Cypress.

Interim technisch projectleider - waaronder Nestlé, Ambitie, NCRV en Ordina

Geen probleem is onoplosbaar: als technisch projectleider orde scheppen in de chaos.

Achtergrond

Veel grote partijen gebruiken Drupal als website software. Wanneer zich acuut iets voordoet waardoor een website niet meer naar wens werkt, kan ik worden ingeschakeld. Denk hierbij aan het oplossen van een achterstand van beveiligingsupdates, het verplaatsen van hosting, of een te langzame website.

Verantwoordelijkheden

Vanwege mijn jarenlange ervaring met Drupal kan ik gemakkelijk problemen ontdekken en oplossen. Als technisch projectleider van Drupal websites ondersteun ik verschillende klanten. Omdat mijn technische en inhoudelijke kennis van belang is bij dit soort vraagstukken en ik tegelijkertijd een team helpen waarbij er sprake is van urgentie, past deze rol goed bij me. Wanneer een situatie weer beheersbaar is, draag ik het over.

IT-projectleider en aannemer/contractor- waaronder U-CyTech en Vanepump

Continue ontwikkeling van de webshop, gebaseerd op een realistische en strategische planning

Achtergrond

U-CyTech en Vanepump zijn twee handelsondernemingen die op internationaal niveau opereren. Beide ondernemingen hebben een webshop. Omdat ik gespecialiseerd ben in Drupal, heb ik een dubbelrol in dit project. Als IT-projectleider en hoofdaannemer ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze webshops.

Verantwoordelijkheden

In dit project werk ik nauw samen met opdrachtgever. Samen maken we een planning voor de lange en korte termijn, dat ook wordt vertaald in een bijpassende roadmap en kostenoverzicht. Tegelijkertijd stuur ik het development team van Drupal aan, zodat er ook daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Senior Software Engineer - Ben Telecom

Quality control of webshop functionalities by reviewing code and connecting the right parties in the organisation

Background

Ben Telecom is part of T-Mobile and has more than 150,000 customers. For existing customers and future customers, Ben Telecom wants to offer the best experience in their webshop, on product information pages, in the 'check-out' and in a personal customer environment on the website. To guarantee this quality, a website development team has been formed.

Responsibilities

In the team I have the role of senior software engineer. I write code and review the code of my co-workers. I also ensure that the tasks, needs and requirements for the website correspond with those of the business partners and other development teams. Due to the size of the organisation and the complexity of working with a large number of systems, this project is very exciting.

The software I work with are Drupal, PHP, Symfony, CSS, Javascript, PhpUnit and Docker.

Senior Front-End Developer - Blue Sky Group

An optimal experience and appearance of the website, on desktop and mobile

Background

Blue Sky Group is a pension fund manager for, among others, KLM and SNS Reaal. The website consists of various 'sections': content pages and interactive pages for the pension members, but also a section to manage the website. To make this website work well - on every page and device - there is a website team. I am part of this team as a senior front-end developer.

Responsibilities

The complete team consists of designers, back-end developers and Blue Sky Group colleagues with domain specific expertise. Together we have built a test system with the tool Cypress.io. This automated test system ensures that functional tests are carried out every night. This means that the work of the people who carry out these tests is considerably relieved. In addition, I make sure that the website looks very appealing visually.

For this project, I am working with the technologies of Drupal, PHP, Symfony, CSS, Javascript, GitLab and Cypress.

Interim consultant - including Nestlé, Ambitie, NCRV and Ordina

No problem is unsolvable: as an interim consultant I create order out of chaos.

Background

Many large organisations use Drupal for their website. When something urgent occurs causing a website to not function as desired, I can be consulted. This includes solving a backlog of security updates, relocate hosting, or fixing performance issues when a website is too slow.

Responsibilities

Because of many years of experience with Drupal I can quickly detect and solve problems. As interim consultant for Drupal projects I support several clients. Because of my technical and practical knowledge this role suits me well. When a problem is under control, I hand it over.

IT project manager and contractor - including U-CyTech and Vanepump

Continuous development of a webshop, based on realistic and strategic planning

Background

U-CyTech and Vanepump are two trading companies operating on an international level. Both companies have a webshop. Because I am specialised in Drupal, I have a double role in this project. As IT-project leader and main contractor I am responsible for the development of these webshops.

Responsibilities

In these projects, I work closely together with the client. Together we make a planning for the long and short term, which is also translated into a roadmap and cost analysis. At the same time I manage the Drupal development team, so that the project can actually be built.


Menu